Regulamin Ośrodka Szkolenia Motorowego „ELKA”

§ 1
Postanowienia ogólne.
1.Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Motorowego „ELKA”
§ 2

Warunki przyjęcia na szkolenie.
1.Szkolenie odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.)
2.Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla kat. „B” 18
3.Osoba, która jest miesiąc przed ukończeniem 18  lat może zdać teorię państwową bez wykładów. 4.Szkolenie nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu
§ 3
Obowiązki Ośrodka
1. OŚRODEK zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. ( Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019), możliwie jak najkrótszym czasie.
2. OŚRODEK zapewnia Osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust.1 ilość godzin lekcyjnych (1godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.
3. Szkolenia praktyczne zawsze zaczynają się i kończą w oddziale firmy w Oświęcimiu  przy ul. Leszczyńskiej 10 A, a ewentualny odbiór kursanta z np. pracy, szkoły jest liczony jako czas wyjazdu z pod oddziału i dojazd w umówione miejsce, pomniejsza to ilość godzin zajęć praktycznych.
4. OŚRODEK zobowiązuje się wydać  Osobie szkolonej komplet dokumentów stanowiących zakończenie szkolenia do 2 tyg.o ile uregulowane zostaną wszelkie opłaty wobec Ośrodka .
5. OŚRODEK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej
w przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznej lub praktycznej,
a) W przypadku odwołania zajęć teoretycznych Ośrodek zobowiązuje powiadomić o tym na swojej stronie internetowej lub Facebooku najpóźniej 2 godziny przed planowanymi wykładami.
b) W przypadku odwołania zajęć praktycznych Ośrodek zobowiązuje się powiadomić o tym telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez Osobę szkoloną .
§ 4
Obowiązki osoby szkolonej
1. OSOBA SZKOLONA zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia praktyczne (jazdy) w terminie, który ustaliła osobiście lub telefonicznie z instruktorem nauki jazdy.
2. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej do jej uzupełnienia.
3. OSOBA SZKOLONA zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 h przed terminem tego szkolenia. W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym lub nie stawienia się na umówione zajęcia praktyczne w ciągu 15 minut osoba szkolona zobowiązana jest do odkupienia odwołanych godzin.
.4. OSOBA SZKOLONA zobowiązana jest dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie
w przypadku niewywiązywania się z obecności na jazdach kursowych lub doszkalających i nie poinformowania instruktora lub biura max. 24h wcześniej .
Ośrodek nie pobiera opłaty, jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych.
5. OSOBA SZKOLONA jest zobowiązana do poszanowania mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu, a w przypadku umyślnego zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów napraw ,wymiany.
 § 5
Przerwanie szkolenia
1.Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019
2. Wypowiedzenie zakończenia kursu bez winy ośrodka skutkuje pobraniem opłaty 200 zł za zgłoszenie na zajęcia  teoretyczne oraz 30 zł materiały dydaktyczne. W przypadku gdy rezygnacja odbywa się po rozpoczęciu części praktycznej kursu do wyżej wymienionej opłaty dolicza się po
90 złotych za każdą odbytą godzinę zajęć praktycznych

§ 6
Wznowienie kursu po przerwie
1. OSOBA SZKOLONA, która przerwała szkolenie i wniosła wówczas opłatę może na nie powrócić bez żadnych przeszkód
2. Jeżeli w naszej szkole nastąpiła podwyżka ceny kursu, aby wznowić kurs należy dokonać dopłaty do nowo obowiązującej ceny.
§ 7
Opłaty
1. Opłaty za szkolenia można dokonywać gotówką w siedzibie biura OSM „ELKA”, przelewem na konto lub BLIKiem
Nr konta dostępny jest  w biurze.
2. OSOBA SZKOLONA może płatność za szkolenie rozłożyć na raty z tym, że I rata jest z dniem przystąpieniana szkolenie ostatnia rata najpóźniej do 20 godziny jazd.
3. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.

4. Rozpoczęcie jazd po wprowadzonej podwyżce ceny za kurs zobowiązuje kursanta do dopłaty do obowiązującej ceny kursu.
§ 8
Badania lekarskie

 1. OSOBA SZKOLONA przed rozpoczęciem szkolenia jest zobowiązana do wykonania badania lekarskiego dla kandydatów na kierowców. OŚRODEK zapewnia badanie przeprowadzane przez lekarza uprawnionego. Za badania opłatę pobiera lekarz i w całości pokrywa OSOBA SZKOLONA. OŚRODEK pozostawia dowolność w wyborze usługi lekarskiej.
  Regulamin jazd doszkalających
 2. OSOBA SZKOLONA, która wykupiła w naszej szkole pakiet minimum10 godzin doszkalających, przysługuje cena 80 zł/godz.
  2.OSOBA SZKOLONA, która wykupuje godziny pojedynczo oraz wykupiła pakiet mniejszy
  niż 10 godzin,
   prawo takie nie przysługuje.( 90 zł/godz.)
  3. Pojedynczo wykupione godziny nie sumują się w pakiety..
  4. Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do trzech dni roboczych poprzedzających ustalony termin. W przypadku przelewu, pieniądze powinny być zaksięgowane na naszym koncie do tego właśnie dnia i potwierdzenie opłaty wysłane na maila :biuro@elkaoswiecim.pl
  5. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Szkoły potwierdzeniem akceptacji regulaminu.
  6. Odwołać zaplanowane jazdy KURSANT może max. 24h  przed terminem telefonicznie
  u swojego instruktora lub w biurze Ośrodka.